• எதிரி தொல்லை யாருக்கு அதிகமாக இருக்கும்?

  எதிரி தொல்லை யாருக்கு அதிகமாக இருக்கும்?

  ஜோதிடம் என்பது நம் வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டும் சாஸ்திரம் மட்டுமல்ல.ஜோதிடம் அறிந்தால், நடைமுறை வாழ்க்கையிலும் சில சிக்கல்ளை சீர்படுத்தலாம்.இரவு பகல்; இன்பம் துன்பம் என இருப்பது போல், கிரகங்களிலும் தேவகுரு அணி , அசுர குரு அணி எனப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுவாக எந்த ஒரு ஜாதகத்திலும் ஆறாம் இடம், எதிரி ஸ்தானம் என அழைக்கப்படும். ஆறாம் அதிபதி கிரகம் உங்களுடைய லக்னத்திற்கு அவயோக கிரகமாக அமையும்( ரிஷபம் ,விருச்சிகம் விதிவிலக்கு.தன்னுடைய செயல்களாலே எதிரியை தோற்றுவிக்கும் நிலை உருவாகும்.) ஜாதகத்தில்…

 • விருச்சிக ராசி குரு பெயர்ச்சி பொது பலன்கள் 2022 to 2023

  விருச்சிக ராசி குரு பெயர்ச்சி பொது பலன்கள் 2022 to 2023

  Disclaimer: இவைகள் யாவுமே பொதுவான பலன்களே. உங்கள் ஜனன ஜாதகத்தின் கிரக நிலையை பொறுத்தும் தசா புத்திகளை பொருத்தும் ஜாதக வலுவை பொருத்தும் மற்ற கிரகங்களின் பெயர்சிகளையும் பொருத்தும் பலன்களில் மாற்றங்கள் இருக்கும் எனவே எந்த காரியத்தை செய்யும் முன்பு உங்களுடைய ஜோதிடரிடம் அல்லது என்னிடம் ஜாதகத்தை காண்பித்து முடிவு செய்வது சிறப்பை தரும் வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி குரு பெயர்ச்சி 2023: சோபகிருது வருடம் சித்திரை மாதம் 9 ஆம் தேதி (22.04.2023) சனிக்கிழமை சூரிய உதயாதி…

 • துலா ராசி குரு பெயர்ச்சி பொது பலன்கள் 2022 to 2023

  துலா ராசி குரு பெயர்ச்சி பொது பலன்கள் 2022 to 2023

  Disclaimer: இவைகள் யாவுமே பொதுவான பலன்களே. உங்கள் ஜனன ஜாதகத்தின் கிரக நிலையை பொறுத்தும் தசா புத்திகளை பொருத்தும் ஜாதக வலுவை பொருத்தும் மற்ற கிரகங்களின் பெயர்சிகளையும் பொருத்தும் பலன்களில் மாற்றங்கள் இருக்கும் எனவே எந்த காரியத்தை செய்யும் முன்பு உங்களுடைய ஜோதிடரிடம் அல்லது என்னிடம் ஜாதகத்தை காண்பித்து முடிவு செய்வது சிறப்பை தரும் வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி குரு பெயர்ச்சி 2023: சோபகிருது வருடம் சித்திரை மாதம் 9 ஆம் தேதி (22.04.2023) சனிக்கிழமை சூரிய உதயாதி…

 • கன்னி ராசி குரு பெயர்ச்சி பொது பலன்கள் 2022 to 2023

  கன்னி ராசி குரு பெயர்ச்சி பொது பலன்கள் 2022 to 2023

  Disclaimer: இவைகள் யாவுமே பொதுவான பலன்களே. உங்கள் ஜனன ஜாதகத்தின் கிரக நிலையை பொறுத்தும் தசா புத்திகளை பொருத்தும் ஜாதக வலுவை பொருத்தும் மற்ற கிரகங்களின் பெயர்சிகளையும் பொருத்தும் பலன்களில் மாற்றங்கள் இருக்கும் எனவே எந்த காரியத்தை செய்யும் முன்பு உங்களுடைய ஜோதிடரிடம் அல்லது என்னிடம் ஜாதகத்தை காண்பித்து முடிவு செய்வது சிறப்பை தரும் வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி குரு பெயர்ச்சி 2023: சோபகிருது வருடம் சித்திரை மாதம் 9 ஆம் தேதி (22.04.2023) சனிக்கிழமை சூரிய உதயாதி…

 • சிம்ம ராசி குரு பெயர்ச்சி பொது பலன்கள் 2022 to 2023

  சிம்ம ராசி குரு பெயர்ச்சி பொது பலன்கள் 2022 to 2023

  Disclaimer: இவைகள் யாவுமே பொதுவான பலன்களே. உங்கள் ஜனன ஜாதகத்தின் கிரக நிலையை பொறுத்தும் தசா புத்திகளை பொருத்தும் ஜாதக வலுவை பொருத்தும் மற்ற கிரகங்களின் பெயர்சிகளையும் பொருத்தும் பலன்களில் மாற்றங்கள் இருக்கும் எனவே எந்த காரியத்தை செய்யும் முன்பு உங்களுடைய ஜோதிடரிடம் அல்லது என்னிடம் ஜாதகத்தை காண்பித்து முடிவு செய்வது சிறப்பை தரும் வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி குரு பெயர்ச்சி 2023 to 2024: சோபகிருது வருடம் சித்திரை மாதம் 9 ஆம் தேதி (22.04.2023) சனிக்கிழமை…

 • கடக ராசி குரு பெயர்ச்சி பொது பலன்கள் 2022 to 2023

  கடக ராசி குரு பெயர்ச்சி பொது பலன்கள் 2022 to 2023

  Disclaimer: இவைகள் யாவுமே பொதுவான பலன்களே. உங்கள் ஜனன ஜாதகத்தின் கிரக நிலையை பொறுத்தும் தசா புத்திகளை பொருத்தும் ஜாதக வலுவை பொருத்தும் மற்ற கிரகங்களின் பெயர்சிகளையும் பொருத்தும் பலன்களில் மாற்றங்கள் இருக்கும் எனவே எந்த காரியத்தை செய்யும் முன்பு உங்களுடைய ஜோதிடரிடம் அல்லது என்னிடம் ஜாதகத்தை காண்பித்து முடிவு செய்வது சிறப்பை தரும் வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி குரு பெயர்ச்சி 2023 to 2024: சோபகிருது வருடம் சித்திரை மாதம் 9 ஆம் தேதி (22.04.2023) சனிக்கிழமை…

 • மிதுன ராசி குரு பெயர்ச்சி பொது பலன்கள் 2022 to 2023

  மிதுன ராசி குரு பெயர்ச்சி பொது பலன்கள் 2022 to 2023

  Disclaimer: இவைகள் யாவுமே பொதுவான பலன்களே.உங்கள் ஜனன ஜாதகத்தின் கிரக நிலையை பொறுத்தம் தசா புத்திகளை பொருத்தும் ஜாதக வலுவை பொருத்தும் மற்ற கிரகங்களின் பெயர்சிகளையும் பொருத்தும் பலன்களில் மாற்றங்கள் இருக்கும் எனவே எந்த காரியத்தை செய்யும் முன்பு உங்களுடைய ஜோதிடரிடம் அல்லது என்னிடம் ஜாதகத்தை காண்பித்து முடிவு செய்வது சிறப்பை தரும் வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி குரு பெயர்ச்சி 2023 to 2024: சோபகிருது வருடம் சித்திரை மாதம் 9 ஆம் தேதி (22.04.2023) சனிக்கிழமை சூரிய…

 • ரிஷப ராசி குரு பெயர்ச்சி பொது பலன்கள் 2022 to 2023

  ரிஷப ராசி குரு பெயர்ச்சி பொது பலன்கள் 2022 to 2023

  Disclaimer: இவைகள் யாவுமே பொதுவான பலன்களே.உங்கள் ஜனன ஜாதகத்தின் கிரக நிலையை பொறுத்தம் தசா புத்திகளை பொருத்தும் ஜாதக வலுவை பொருத்தும் மற்ற கிரகங்களின் பெயர்சிகளையும் பொருத்தும் பலன்களில் மாற்றங்கள் இருக்கும் எனவே எந்த காரியத்தை செய்யும் முன்பு உங்களுடைய ஜோதிடரிடம் அல்லது என்னிடம் ஜாதகத்தை காண்பித்து முடிவு செய்வது சிறப்பை தரும் வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி குரு பெயர்ச்சி 2023 to 2024: சோபகிருது வருடம் சித்திரை மாதம் 9 ஆம் தேதி (22.04.2023) சனிக்கிழமை சூரிய…

 • மேஷ ராசி குரு பெயர்ச்சி பொது பலன்கள் 2022 to 2023

  மேஷ ராசி குரு பெயர்ச்சி பொது பலன்கள் 2022 to 2023

  Disclaimer: இவைகள் யாவுமே பொதுவான பலன்களே.உங்கள் ஜனன ஜாதகத்தின் கிரக நிலையை பொறுத்தம் தசா புத்திகளை பொருத்தும் ஜாதக வலுவை பொருத்தும் மற்ற கிரகங்களின் பெயர்சிகளையும் பொருத்தும் பலன்களில் மாற்றங்கள் இருக்கும் எனவே எந்த காரியத்தை செய்யும் முன்பு உங்களுடைய ஜோதிடரிடம் அல்லது என்னிடம் ஜாதகத்தை காண்பித்து முடிவு செய்வது சிறப்பை தரும் வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி குரு பெயர்ச்சி 2023 to 2024: சோபகிருது வருடம் சித்திரை மாதம் 9 ஆம் தேதி (22.04.2023) சனிக்கிழமை சூரிய…

 • ஜோதிடத்தில் கேதுவும் ,விநாயகரும்

  ஜோதிடத்தில் கேதுவும் ,விநாயகரும்

  கேது , நைசர்க்கிய பலத்தின் அடிப்படையில், கிரகங்களில் மிக வலிமையான கிரகம். மற்ற கிரகங்களுக்கு இல்லாத ஒரு தனிச்சிறப்பு கேதுவிற்கு உண்டு. ஆம், கேதுவுடன் சேரும் எந்த ஒரு கிரகமும், கேதுவை பலவீனப்படுத்த முடியாது. அசுபத்துவம் பெற்றதாக மாற்ற முடியாது. கேதுவுடன் சேரும் பாபகிரகங்கள் கூட , கேதுவின் ஆளுமைக்குள் வந்துவிடும். ஜோதிடத்தில் , முழு முதல் பாவ கிரகங்கள் என்று சனி, ராகு, செவ்வாய் குறிப்பிடப்படுகின்றன . சூரியன் அரை பாவர். பாவ கிரகமான ,பாம்பின்…

Watch, Read, Listen

Blog at WordPress.com.